?>

„Więź intelektualna, czyli zbieżny poziom „mądrości” partnerów, to element konieczny do wspólnego osiągania celów na drodze do szczęścia w związku małżeńskim/innym stałym/ i w rodzinie.

Czy poziom mądrości małżonków (partnerów związku stałego) może mieć wpływ na szczęście w małżeństwie (stałym związku)?

Zgodnie z moim „portretem idealnej miłości”, który przedstawiłem w rozdziale „O miłości”, na prawdziwe uczucie miłości składają się między innymi: bliskość, dopasowanie partnerów (małżonków) oraz komunikatywność, czyli umiejętność porozumiewania się. Aby osiągnąć choćby te trzy cechy prawdziwej miłości, która jest podstawową więzią małżeńską, potrzeba do tego określonego, zbieżnego poziomu intelektualnego obojga partnerów, czyli poziomu ich mądrości. Przy czym od razu wyjaśniam, że przez pojęcie mądrości należy rozumieć wiedzę nabytą przez naukę lub doświadczenie i umiejętność jej wykorzystania. Szerzej o mądrości jako środku na drodze do szczęścia będę pisał w odrębnym rozdziale „O złotych środkach do szczęścia”.

 Co praktycznie w związku małżeńskim oznacza zbieżny poziom mądrości?

Zakres wiedzy i umiejętność jej wykorzystania przez każdego z partnerów powinny tworzyć taką więź intelektualną, w wyniku której wzajemnie odczuwają oni bliskość, są dopasowani swoją mądrością i umiejętnie się porozumiewają. Wcale nie musi to oznaczać, że małżonkowie koniecznie muszą mieć równorzędne wykształcenie, na równym poziomie kwalifikacje zawodowe czy też takie same umiejętności wykorzystywania wiedzy ogólnej i zawodowej. Zbieżność tych wszystkich elementów mądrości nie musi oznaczać ich równości czy równorzędności.

Chodzi o zdolność i umiejętność partnerów do dochodzenia do wspólnych ustaleń, decyzji, realizacji celów, porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów i kryzysów.

W praktyce życiowej zbieżność wiedzy i umiejętności jej wykorzystania przez małżonków (partnerów) może polegać na tym, że jeden ma większą wiedzę, a mniejsze umiejętności jej wykorzystywania, natomiast drugi odwrotnie – mniejszą wiedzę, lecz większe możliwości wykorzystania wiedzy, nie tylko swojej, lecz także partnera. Z takimi przypadkami zbieżności poziomów mądrości, czyli pozytywnej więzi intelektualnej, dość często spotykałem się w praktyce zawodowej. Zwyczajowo klienci określali to jako ustalenie, kto z nich „rządzi” w małżeństwie.

Ważne jest to, aby mądrość partnerów procentowała pozytywnymi relacjami, rozstrzygnięciami i ważnymi wspólnymi decyzjami życiowymi na drodze do prawdziwego szczęścia.


Napisz tekst lub skomentuj: