?>

Cnoty niewieście drzewiej, a pożądane zalety kobiet do szczęśliwego życia dzisiaj !?

Wakacje, urlopy, choć jeszcze z ograniczeniami, a w kraju nadal złowrogo grzmią „cnoty niewieście ”! Jednym kojarzą się ze starożytnym pasem cnoty, innym ze staroświeckim wychowaniem w cnocie, a jeszcze innym z proponowanymi przez Ministra Edukacji wytycznymi do nauczania dziewcząt w szkołach publicznych.   

Można by trywialnie rzec: takie były czasy i takie wymagania od kobiet dla zapewnienia dobrego życia? Tylko czyjego, mężczyzn, kobiet, związków małżeńskich, czy pozamałżeńskich?

A jakie wymagania od kobiet przyniosły współczesne czasy w naszym kraju? Czy Ty je spełniasz? Oceńcie sami.

Nasz blog

„ Szczęśliwi, pechowcy, malkontenci”

głównie zajmuje się dążeniem każdego człowieka do szczęśliwego życia. Stąd wszystkie działania związane z dobrostanem człowieka, a nie tylko dobrobytem materialnym, są w centrum naszego zainteresowania

I tak do napisania tego artykułu skłoniła mnie wypowiedź dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego,  doradcy Ministra Edukacji, który w „Naszym Dzienniku z 8 lipca 2021, tak zinterpretował wyznaczoną hierarchię priorytetów wychowawczych na następny rok szkolny.’

… szczególny nacisk należy położyć na „właściwe wychowanie kobiet”, czyli „ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich”.

Kiedy jednak pojawiły się niezbyt pozytywne komentarze, w tym internautów’, autor tych słów, w rozmowie z Onet.pl, podjął próbę ich wyjaśnienia na gruncie  6-ciu oficjalnych wytycznych do procesu nauczania i wychowania.

„ Przede wszystkim moje słowa nie dotyczą tylko kobiet, bo to zepsucie duchowe, o którym wspominałem, w równym stopniu dotyczy także mężczyzn.

Ten egocentryzm, egotyzm przejawia się chociażby w gadżetach, często drogich, jakimi otaczają się panowie, czy w obsesyjnym myśleniu kobiet, żeby młodo wyglądać i dążeniu ku temu.

Nasza kultura nie powinna tego typu rzeczy promować dla dobra człowieka, a przede wszystkim dla dobra dziewcząt, które w trosce o dobrą linią określaną przez jakieś wymyślone standardy, starają się ważyć 32 kg. To jest ogromnie niezdrowe. Musimy pamiętać, że egotyzm przybiera różne postaci, takie jak: pychę, wywyższanie się i arogancję. I w tym kontekście o tym wszystkim mówiłem…..

…..Moim zdaniem, żeby cnoty mogły być rozwijane w człowieku, potrzebna jest stała funkcjonująca rodzina, w której człowiek może się począć, a począć się może, gdy ta rodzina składa się z kobiety i mężczyzny.

Ta rodzina musi być nakierowana na właściwy cel. Nie na zarabianie pieniędzy czy rozkoszowanie się dobrami materialnymi. Celem rodziny powinno być szczęście człowieka, czyli jego rozwój. To miałem na myśli, mówiąc o normalnej rodzinie „.

Niestety, także to wyjaśnienie i oficjalne stanowisko Ministra Edukacji Przemysława Czarnka,  jeszcze bardziej sprowokowało. Kogo?!  A no właśnie, przede wszystkim same kobiety!

Spójrzmy zatem historycznej prawdzie w oczy.

Co faktycznie znaczyło pojęcie „cnoty niewieście”  200 lat temu?

Przytaczam tezy naukowo wywiedzione przez kulturoznawczynię Alicję Urbanik – Kopeć, adiunkta w Instytucie Historii Nauki PAN.

– Poradnik dobrego wychowania: „Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki” Klementyny z Tańskich Hoffmanowej wydany w 1819 r. formułował podstawowe zasady wychowania w ten sposób:

 „ Dziewczynka ma być wychowana do cnót niewieścich, co oznacza, że ma być „skromna, cierpliwa, słodka, rozsądna i uprzejma”. I bierna.

Dorastającej pannie »nie wypada« biegać i skakać niby mały dzieciak, drapać się na drzewa, przełazić płoty i tym podobne niedość poważne wykonywać czynności.

 „Cel wszystkich nauk, napomnień, całego wychowania ten jest: żeby kobieta potrafiła uszczęśliwić małżonka i dobrze wychować dzieci”.

Autorka poradnika pisze: „Nigdy nie chwalę kobiecie, kiedy się oddaje wysokim naukom: kiedy się uczy łacińskiego, greckiego, hebrajskiego języka, doświadczenia robi w fizyce, chemii i nad algebrą lub matematyką głowę sobie łamie” (…) Amelio! Nie podpadnij szalonej tej żądzy!”.

Jaka ma być rola społeczna kobiety? „Być drugą w społeczeństwie, raczej pomagać niż działać, widzieć świat w domu”.

Już pod koniec XIX wieku nawoływanie do wpajania dziewczętom tradycyjnych cnót niewieścich było działaniem skazanym na porażkę. W różnych czasach cnoty znaczyły różne rzeczy i były wsteczne i nieżyciowe już ponad 100 lat temu.- podsumowuje kulturoznawczyni z Polskiej Akademii Nauk

A dziś, współcześnie, trzeba wyraźnie wskazać, że to same kobiety w ramach ruchów feministycznych „wycięły” ze swojego życia staroświeckie zasady cnoty niewieściej.

Dzisiaj kobiety mogą pochwalić się swoimi zdobyczami w dążeniu do równouprawnienia z mężczyznami, w tym takimi jak:

– prawo

wyborcze,

do sprawowania urzędu publicznego;

– prawo do

posiadania własności;

– prawo do otrzymywania

wykształcenia;

– prawo do pracy i uczciwego

wynagrodzenia;

– do zawierania umów;

– do posiadania równych praw w ramach

małżeństwa

oraz do korzystania z

urlopu macierzyńskiego.

W świetle danych generalnie można przyjąć, że współczesne kobiety już w dużym stopniu wywalczyły podstawowe prawo

równości płci

pod względem politycznym, ekonomicznym, osobistym i społecznym, w większości państw na Świecie.     

Bowiem globalna ocena wynosi 75,2 pkt, co oznacza, że średnio kobiety na świecie mają trzy czwarte praw przysługujących mężczyznom.

Polska zdobywając 55,8 na 100 punktów zajmuje 24. miejsce w UE ( na 27 państw) pod względem wartości wskaźnika równouprawnienia płci. Wynik Polski plasuje się 12,1 pkt poniżej wyniku dla UE. Polska spadła w rankingu o dziewięć miejsc.(Rownosc-plci-w-Polsce-i-na-swiecie-2020.-Raport-Banku-Swiatowego).

Tak więc kobiety, a także postępowi mężczyźni, nadal muszą walczyć o pełnię praw na rzecz zapewnienia dostępu do legalnych

aborcji i integracji społecznej

oraz ochrony kobiet i dziewcząt przed

gwałtem, molestowaniem seksualnym i przemocą domową.

No to, na tle tych danych, jak się „mają” dziś w naszym kraju „współczesne cnoty” kobiet, a więc ich zalety, walory i cechy, które maja być:

 – wzorem dla samych kobiet na drodze do szczęścia,

 – idealnymi cechami, jakich pragną mężczyźni do stałego związku,

–  wzorcem, jakiego oczekujemy My wszyscy od kobiet w pracy zawodowej, w działalności społecznej i politycznej?

Zacznijmy najpierw od współczesnej – naukowej definicji cnoty:

„ Cnota, to zbiór zalet charakteru, postawa lub siła moralna wyrażająca się

w dążeniu do doskonałości

i w przestrzeganiu zasad budzących szacunek „

Ta

doskonałość

to nic innego jak

szczęście – dobrostan

osiągnięte w najważniejszych wartościach życiowych prawie każdego człowieka. A więc:

w miłości;

związku małżeńskim lub stałym partnerskim;

w świadomym posiadaniu dziecka / dzieci;

– w jego/ich/ wychowaniu, w tym wykształceniu;

w szczęśliwej rodzinie;

– w pracy zawodowej; 

– w samorealizacji.

Wobec tego spróbujmy znaleźć odpowiedź na zasadnicze pytanie:

Jakie cechy charakteru kobiet, na zasadach równości płci i równorzędności do mężczyzn, są potrzebne współcześnie do osiągnięcia poszczególnych wartości na drodze do szczęścia !

Przyjrzyjmy się wspólnie z naukowcami- badaczami, w tym z amerykańskim znawcą cnót i zalet, profesorem psychologii pozytywnej Martinem Seligmanem, autorem „ Prawdziwego szczęścia”, oraz z moim skromnym udziałem w książce„ Jak żyć aby osiągnąć prawdziwe szczęście”:

I tak:

• Do

miłości z wzajemnym oddaniem,

potrzebne są przede wszystkim:

bliskość i empatia, wzajemne zaufanie, wierność, szczerość, uczuciowość, czułość, ciepło;

Trzeba podkreślić, że te cechy winny występować u obojga partnerów związku miłosnego, a nie tylko u kobiet.

• Do

spełnienia w małżeństwie- stałym związku partnerskim,

niezbędna jest u partnerów:

– zaradność rozumiana jako zdolność do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, umiejętność porozumiewania się, czyli komunikatywność, szczerość, otwartość i asertywność, lojalność, wyrozumiałość, ugodowość, współdziałanie;

• Do

świadomego rodzicielstwa, wychowania i wykształcenia dziecka/dzieci/

od kobiet (podobnie jak od mężczyzn) oczekujemy:

mądrości wynikającej ze swojego wychowania, ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w ramach wykształcenia, z różnych form kształcenia pozaszkolnego i samokształcenia,  wyrozumiałości, cierpliwości ale stanowczości, miłości, opiekuńczości, czułości i wrażliwości;

• Szczęśliwą rodzinę

można stworzyć z kobieta posiadającą osobowość z takimi cechami jak:

– gospodarność, roztropność, optymizm, w tym pozytywne myślenie i nastawienie do życia. Przede wszystkim z kobietą,  która potrafi zapewnić ciepło rodzinne;

• Dzisiaj

kobietę pracującą

winny charakteryzować takie same cechy jak mężczyzn, a więc :

– odpowiednie kwalifikacje zawodowe, kompetentność,  pracowitość, samodzielność, zaangażowanie w pracy, poczucie własnej wartości i pewność siebie;

• I to nie wszystko! Kobieta współczesna ma prawo i więcej możliwości do

samorealizacji

poprzez osiąganie osobistych celów i spełniania swoich marzeń. Do takiej samorealizacji osobowość kobiety cechować musi:

– wytrwałość w realizacji marzeń i celów, kreatywność, ambicja, aspiracje, odwaga i śmiałość w wyrażaniu uczuć i emocji.

                                                      •••

Czy rzeczywiście dawne „cnoty niewieście” wraz z postępem cywilizacyjnym przeobraziły się w takie cechy, zalety i kryteria, które są dziś niezbędne do dobrego, szczęśliwego życia?

Najlepszej odpowiedzi udzielą same kobiety. Nic prostszego, dla własnego dobra, w dążeniu do szczęścia, niech każda z pań porówna i odpowie sobie sama na takie oto pytanie:

Czy mam takie cechy-zalety i czy są one naprawdę potrzebne mi do dobrego, szczęśliwego życia, do prawdziwej miłości, do szczęścia moich dzieci, mojej rodziny i spełnienia naszych marzeń?

A może jednak któraś z Was wolałaby żyć i wychowywać swoje dzieci, jak niegdyś nasze praprababcie w „ cnotach niewieścich” ?!

To solidarnie, od Was i od nas mężczyzn, zależy jak będziemy wychowywać i kształcić nasze dzieci dla ich przyszłego dobra i szczęśliwego życia!

Bronisław                                                                   koniec lipca 2021